Polityka prywatności

1. Dane Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych zamówień, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępnianie
jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą w celu realizacji skutecznie zawartej umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca uprawniony jest do przekazania danych osobowych Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży towarów innym podmiotom współpracującym z nim w tym celu, tj.
a) DotPay – w zakresie niezbędnym do dokonania płatności za zakupione towary
b) kurierowi DPD – w zakresie niezbędnym do prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru

3. Składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.leos.com.pl anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu jest niedopuszczalne. 

4. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Kupującemu do wglądu oraz na jego żądanie zmienione lub trwale usunięte z baz danych Sprzedawcy.

6. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, m. in.:
a) nazwisko i imiona Kupującego
b) numer ewidencyjny PESEL lub inny numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
c) adres zameldowania na pobyt stały, ewentualnie adres do korespondencji
d) adresy elektroniczne Kupującego

7. Przetwarzanie innych danych osobowych następuje jedynie za zgoda Kupującego.

8. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę – F.H.U „AGA” Agnieszka Górska
Sklep „LEOŚ”
ul. Okopowa 18A
21-500 Biała Podlaska
który prowadzi zbiór danych osobowych Kupujących w celu usprawnienia realizacji umowy sprzedaży towarów, prowadzenia stałej obsługi Kupującego, a także w celu informowania Kupujących o bieżącej ofercie, promocjach, stosowanych rabatach i zniżkach. Dane zawarte w powyższym zbiorze będą udostępniane jedynie w ramach struktury organizacyjnej Sprzedawcy.

9. Dostęp do swoich danych osobowych Kupujący może uzyskać poprzez zalogowanie się na swoim koncie, o którym mowa w pozycji II pkt. 3 niniejszego regulaminu lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.